Darmowy paczkomat powyżej 100 zł

Paynow / BLIK / PayPal

Regulamin sklepu

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lookinside.pl.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Sprzedawca – firma „Look Inside – Marek Rykiel” z siedzibą w Warszawie przy ulicu Ogrodowej 3 m32, 00-893, nr NIP: 5213339966, regon: 144874925, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG).
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Konsument – osoba fizyczna dla któ­rej zawar­cie z przed­się­biorcą Umowy sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej nie jest zwią­zane bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)
 6. Usługa elektroniczna – usługa świad­czona drogą elek­tro­niczną przez Usłu­go­dawcę za pośred­nic­twem Sklepu internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą (właścicielem Sklepu internetowego www.lookinside.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 10. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lookinside.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży.
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez klienta za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Sklepu przez Sprzedawcę.
 12. Konto (Konto klienta) – podstrona Sklepu internetowego, na której gromadzone są m.in dane Klienta oraz informacje o dokonywanych Zamówieniach.
 13. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lookinside.pl
 2. Niniej­szy Regu­la­min jest regu­la­mi­nem, o któ­rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­niczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także regu­luje warunki zawie­ra­nia Umów sprze­daży w Skle­pie internetowym.
 3. Sklep internetowy lookinside.pl oraz domena internetowa www.lookinside.pl są własnością firmy „Look Inside – Marek Rykiel” z siedzibą w Warszawie przy ulicu Ogrodowej 3 m32, 00-893, nr NIP: 5213339966, regon: 144874925, wpisana do Centralnej Ewidencji Gospodarczej (CEIDG).
 4. Kontakt z właścicielem Sklepu możliwy jest przez: email: sklep@lookinside.pl, telefon: +48 668405284 (opłata jak za połą­cze­nie stan­dar­dowe – wg cen­nika wła­ści­wego operatora).
 5. Adres korespondencyjny sklpeu: ul Ogrodowa 3 m28, 00-893, Warszawa.
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
  1. Konto klienta w Sklepie internetowym
  2. formularz internetowy umożliwiający Klientowi Zamawianie Towarów w Sklepie internetowym.
 7. Klient obo­wią­zany jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem faktycznym.
 8. Aby korzystać ze Sklpeu internetowego, Klient powinien posiadać:
  1. Dostęp do komputera lub użądzenia mobilnego z dostępem do internetu
  2. pocztę elektroniczną

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja niniejszego regulaminu, polityki prywatności Sklepu internetowego oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji) po akceptacji przez niego treści Regulaminu.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy;
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

4. Płatność

 1. Cena Towaru w Sklepie internetowym podana w walucie polskiej z podatkiem VAT bez kosztów dostawy
  Płatności za Zamówienie Klient może dokonać na trzy sposoby:

  1. przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w mBank S.A. o numerze: 93 1140 2004 0000 3502 7404 6821
  2. kartą płatniczą
  3. lub transferem pieniężnym dokonanym za pośrednictwem systemu Transferuj.pl

5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy Zamówień poniżej kwoty 300 zł wynosi 19 zł. Zamówienia od kwoty 300 zł dostarczane są na koszt Sprzedawcy, chyba, że Klient wybierze formę płatności „za pobraniem” (płatność przy odbiorze przesyłki).
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki Towaru „za pobraniem”.
 5. Istnieje możliwość osobistego oodbioru Towaru w Warszawie, po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sprzedawcą.
 6. Termin realizacji dostawy, podany na stronie opisu Towaru, jest orientacyjny.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy Towaru w podanym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.
 8. Dostawy realizowane są w dni robocze.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres korespondencyjny Sklepu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Aby odstąpić od umowy należy złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Ogrodowa 3 m28, 00-893, Warszawa. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
 3. W razie odstą­pie­nia od umowy Umowa sprze­daży lub umowa o świad­cze­nie Usługi elek­tro­nicz­nej jest uwa­żana za nie­za­wartą, a Klient jest zwol­niony z wszel­kich zobo­wią­zań. To, co Strony świad­czyły, ulega zwro­towi w sta­nie nie­zmie­nio­nym, chyba że zmiana była konieczna w gra­ni­cach zwy­kłego zarządu. Zwrot powi­nien nastą­pić nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie czter­na­stu dni.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  2. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  10. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 8. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprzedaży
  1. Sprze­dawca odpo­wiada wobec Klienta będą­cego osobą fizyczną, który nabywa Pro­dukt w celu nie­zwią­za­nym z dzia­łal­no­ścią zawo­dową lub gospo­dar­czą, z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży w zakre­sie w art. 556 i następ­nych ustawy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r.
   Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
  2. Rekla­ma­cje z tytułu nie­zgod­no­ści Pro­duktu z Umową sprze­daży można skła­dać pisem­nie na adres korespondencyjny sklepu: ul. Ogrodowa 3 m28, 00-893, Warszawa, lub pod adres poczty elek­tro­nicz­nej: sklep@lookinside.pl.
  3. W tre­ści zgło­sze­nie rekla­ma­cyj­nego Klient powi­nien, w miarę moż­li­wo­ści, podać opis wady, w tym zwłasz­cza na czym wada polega, datę ujaw­nie­nia wady oraz sta­no­wi­sko Klienta w przed­mio­cie rekla­ma­cji i jego oczekiwania. Brak wska­za­nych ele­men­tów nie wpływa na moż­li­wość roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji doko­na­nej przez Klienta będą­cego Kon­su­men­tem, może jed­nak znacz­nie przy­czy­nić się do spraw­nego jej rozpatrzenia. Sprzedawca usto­sun­kuje się do rekla­ma­cji nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni. Odpo­wiedź Sprze­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  4. Sprze­dawca infor­muje, że w przy­padku Pro­duk­tów obję­tych także gwa­ran­cją upraw­nie­nia z tego tytułu należy wyko­ny­wać zgod­nie z warun­kami zamiesz­czo­nymi w kar­cie gwa­ran­cyj­nej. Gwa­ran­cja na sprze­dany Pro­dukt nie wyłą­cza, nie ogra­ni­cza, ani nie zawie­sza upraw­nień
   Klienta z tytułu odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­dawcy wyni­ka­ją­cej z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­menta (Dz. U. 2014.827) oraz posta­no­wień Kodeksu Cywilnego.
 2. Rekla­ma­cje zwią­zane ze świad­cze­niem Usługi elek­tro­nicz­nej oraz pozo­stałe rekla­ma­cje zwią­zane z dzia­ła­niem Sklepu inter­ne­to­wego Rekla­ma­cje zwią­zane ze świad­cze­niem Usług elek­tro­nicz­nych oraz pozo­stałe rekla­ma­cje zwią­zane z dzia­ła­niem Sklepu inter­ne­to­wego można zgła­szać pisem­nie na adres: ul Ogrodowa 3 m28, 00-893 Warszawa, lub pod adres poczty elek­tro­nicz­nej: sklep@lookinside.pl.
  1. Zaleca się poda­nie w tre­ści rekla­ma­cji jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­miotu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz danych kon­tak­to­wych – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usługodawcę.
  2. Rekla­ma­cja zosta­nie roz­pa­trzona przez Usłu­go­dawcę nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni.
  3. Odpo­wiedź Usłu­go­dawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­łana na adres e-mail Klienta podany w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8. Warunki gwarancji

 1. Większość oferowanych w Sklepie Internetowym Towarów posiada 24 miesięczną gwarancję udzieloną przez producenta Towaru lub Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dotyczące okresu na jaki została udzielona gwarancja jakości znajduje się w załączonej do Towaru dokumentacji.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.
 3. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji sugerujemy dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru, przy czym rozpatrzenie reklamacji nie jest uzależnione od dostarczenia ww. dokumentu.
 4. Roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji jakości, rękojmi za wady oraz prawo do odstąpienia od umowy nie przysługują, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego lub powstałymi na drodze nieprawidłowej eksploatacji lub konserwacji, które nie wynikają z wad Towaru.
 5. W przypadku wady Towaru należy wysłać go na adres firmy: lookinside.pl, ul Ogrodowa 3 m32, 00-893 Warszawa, najlepiej po wcześniejszym kontakcie e-mail na adres:sklep@lookinside.pl
 6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Usługodawca zwróci Klientowi wpłacone środki lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie Towary.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest firma „Marek Rykiel”. Zbiór danych został zgłoszony i zarejestrowany w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem: .
 2. Firma „Marek Rykiel” przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Sprzedawcę, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Sprzedawcy (Partnerów).
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sprzedawcę.
  2. przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę i ich Partnerów (zapis na newslettera).
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

10. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Darmowy PACZKOMAT InPost

dla zamówień powyżej 100 zł

Dwa tygodnie na zwrot

na wszystkie przedmioty

Bezpieczne płatności

Paynow / BLIK / PayPal